ททท. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
วันที่ประกาศข่าว : 5 มิ.ย. 2560

วันนี้ (๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) ที่ห้องรับรอง ๑ ตึกบัญชาการชั้น ๑  ทำเนียบรัฐบาล นางสมรักคำพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน ๒๐๖,๖๓๖.๕๙ บาท (สองแสนหกพันหกร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบเก้าสตางค์) สมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกับรัฐบาลช่วยเหลือและบรรเทาพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐบาลรับมอบ

นางสมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สาธารณภัยได้ส่งผลกระทบความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวนมาก และเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกับรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนพนักงานและลูกจ้างร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้