ปฏิทินงาน

แถลงข่าวงานปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” พุทธศักราช ๒๕๕๖ ร่วมภาวนาคืนเพ็ญ Full Moon Meditation Night ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทุกคืนเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ตลอดปี ๒๕๕๖

25 ก.พ. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวงานปฏิบัติบูชา  “ญาณสังวร”  พุทธศักราช  ๒๕๕๖

ร่วมภาวนาคืนเพ็ญ  Full  Moon  Meditation  Night

ฉลองพระชันษา  ๑๐๐  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ทุกคืนเพ็ญ  ขึ้น  ๑๕  ค่ำ  ตลอดปี  ๒๕๕๖

ที่สวนปทุมวนานุรักษ์  ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน  และ  เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่  ๒๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖

ณ   ห้องฉัตรา  ๑  ชั้น  ๒  โรงแรมสยามเคมปินสกี้  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ

 

๑๕.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

๑๖.๐๐  น.

-

พิธีกร นพ.บัญชา  พงษ์พานิช  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ  กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงความเป็นมาและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ภายในงานปฏิบัติบูชา  “ญาณสังวร”  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ ร่วมภาวนาคืนเพ็ญ  Full  Moon  Meditation  Night    โดย

 

 

พระอนิลมาน  ธมִมสากิโย

    ผู้สืบเชื้อสายศากยวงศ์, บรรพชาและอุปสมบทในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร    

    สมเด็จพระสังฆราช,  นักเรียนทุนพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,  

    ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  วัดบวรนิเวศวิหาร 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นพ. เกษม  วัฒนชัย  

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ธงทอง  จันทรางศุ

    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายธวัชชัย  อรัญญิก 

    รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว

๑๗.๐๐  น.

-

ร่วมงานปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” ร่วมภาวนาคืนเพ็ญ  Full Moon  Meditation  Night

ในวาระ “มาฆบูชา”  ณ  สวนปทุมวนานุรักษ์  ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน  และเซ็นทรัลเวิลด์