ปฏิทินงาน

ขอเชิญร่วมทำข่าวแถลงข่าว “สานพลังพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้...สู่สังคมไทย” พร้อมเปิดตัวโครงการ “ปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต”

25 ก.พ. 2559

ขอเชิญร่วมทำข่าวแถลงข่าว “สานพลังพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้...สู่สังคมไทย”  พร้อมเปิดตัวโครงการ “ปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต”

ในวันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 13.30 น. (กำหนดการตามไฟล์แนบ)

        ณ  ลานสานฝัน  อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ชั้น 8  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยมี  พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานแถลงข่าวฯ

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นายราเมศ  พรหมเย็น  

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

กล่าวถึง  ที่มาของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

๑๔.๔๐  น.

-

พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง  

รองนายกรัฐมนตรี

กล่าวถึง  ความสำคัญและบทบาทของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้

             พัฒนาคนและประเทศไทย  พร้อมเปิดโครงการ “ปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้

             ...สู่อนาคต”  โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของการแถลงข่าว

4  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

4  ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  กรมสารบรรณทหารอากาศ

4  ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

4  ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

4  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

4  ผู้อำนวยการสำนักงานหอสมุดแห่งชาติ

4  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

4  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

4  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว