ปฏิทินงาน

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 แถลงข่าวการจัดงาน "ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561"

3 ต.ค. 2561

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงเบียน / รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

 

-

ชมการแสดงจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (โพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายวิชวุทย์  จินโต            ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง  ภาพรวมจังหวัดและการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

-

นายฑิฆัมพร  สุทธิอุดมรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง  กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 

-

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล    นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง  ความพร้อมและความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระ

            ทอดผ้าป่าแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

-

นายทะนงศักดิ์  ทวีทอง        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวถึง ความพร้อมและความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระ

            ทอดผ้าป่าแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

-

นายนิธี  สีแพร                    ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว