ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 แถลงข่าวการจัดงาน "แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017"

31 ต.ค. 2561

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ๒๐๑๘”

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

 

-

ชมวีดิทัศน์ (ภาพยนตร์สั้น “แพรพรรณลุ่มภู EP.๒”)

 

-

ชมแฟชั่นโชว์ชุด “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล”

๑๔.๓๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายชัยธวัช   เนียมศิริ            ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

กล่าวถึง  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ๒๐๑๘”

 

-

นางสงวน  มะเสนา               พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

กล่าวถึง  รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ

 

-

นางสุมามาลย์  เต๋จ๊ะ              ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู

กล่าวถึง  อัตลักษณ์และความโดดเด่นของผ้าจังหวัดหนองบัวลำภู

 

-

นายเกียรติพงษ์  คชวงศ์          ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานและการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

จบการแถลงข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------