ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 แถลงข่าวงานถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนและงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน

7 พ.ย. 2561

กำหนดการ

แถลงข่าวงานถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนและงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก-ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

 

-

ชมการแสดงวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน การแสดงชุด “ฟ้อนโคม”

 

-

สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรม DIY สะเปาน้อยลอยน้ำ

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ แนะนำแขกผู้มีเกียรติ และเรียนเชิญผู้แถลงข่าวขึ้นเวที

 

-

ดร.นิรันดร์  ด่านไพบูลย์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กล่าวถึง  ความเป็นมาและจุดเด่นของการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

 

-

นายบารเมศ  วรรณสัย   

รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

กล่าวถึง  ความพร้อมของสถานที่และการจัดงานเทศกาลถวายโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

 

-

ดร.กิตติภูมิ  นามวงศ์  

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

กล่าวถึง  ความเป็นมาและจุดเด่นของการจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน

 

-

นายวิศรุต  อินแหยม 

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่ต้องมาลองและการมีส่วนร่วม

            ในการส่งเสริมกิจกรรม

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวและแขกผู้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

ผู้ร่วมแถลงข่าวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

------------------------------------------------