ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 9 มกราคม  2562 กิจกรรม Amazing Romance in Thailand 2019 : Chinese Market Insight and Trade Meet

9 ม.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

กิจกรรม Amazing Romance in Thailand 2019 : Chinese Market Insight and Trade Meet

วันพุธที่ ๙ มกราคม  ๒๕๖๒

ณ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

 

๑๓.๐๐ น.

-

ลงทะเบียนสื่อมวลชน ณ ห้องศิลาดล / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๓.๓๐ น.

-

นางฐิติพร มณีเนตร

ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (Seller) 

๑๓.๔๐ น.

-

นายจรัญ ชื่นในธรรม

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเฉิงตู การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง Insight Briefing for Thai Seller (พฤติกรรมนักท่องเที่ยว)

๑๔.๐๐ น.

-

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา

รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (Buyer)

 

-

Marketing Manager from TAT Shanghai Office

อัพเดทสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

-

ผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

๑๔.๔๕ น.

-

การเจรจาธุรกิจ  (Table Top Sales)