ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 แถลงข่าว โครงการ “Digital Tourism Platform”

10 ม.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

โครงการ “Digital Tourism Platform”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม อาคาร ๕ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

 

-

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมชมวีดิทัศน์เปิดงานฯ

๑๔.๐๕ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย โครงการ “Digital Tourism Platform”

•  นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

   หัวหน้าทีมภาครัฐ : คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE

•  นายชนินทธ์  โทณวณิก  

   หัวหน้าทีมภาคเอกชน : คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE

•  นายกลินท์  สารสิน   ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   ประธานคณะทำงานโครงการ “Digital Tourism Platform”

 

-

การนำเสนอวีดิทัศน์แนะนำโครงการ “Digital Tourism Platform”

๑๔.๔๐ น.

-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

โครงการ “Digital Tourism Platform”

๑๔.๕๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

สื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าว

 

-

เสร็จสิ้นงานฯ