ปฏิทินงาน

แถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี ๒๕๖๐”

5 เม.ย. 2560

แถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี ๒๕๖๐”

วันพุธที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๐

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 

๑๓.๓๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง 

 

- 

ชมการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน (การเล่นสะบ้า)

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายสยาม  ศิริมงคล 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

กล่าวถึง  ความพร้อมของจังหวัดสมุทรปราการในการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดงประจำปี ๒๕๖๐”


 

-

นายวรณัฏฐ์  หนูรอต

นายอำเภอพระประแดง

กล่าวถึง  ความพร้อมและการสนับสนุนการจัดงานฯ


 

-

นายประเสริฐ  วชิรเขื่อนขันธ์

นายกเทศเทศมนตรีเมืองพระประแดง

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์และรายละเอียดการจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง

ประจำปี ๒๕๖๐”


 

-

นายกฤษฎา  รัตนพฤกษ์

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

กล่าวถึง การสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ของ ททท.


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๒๐ น.

-

จบการแถลงข่าว