ปฏิทินงาน

รายการปฏิทินแถลงข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

2020-07-03 11:49:15 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 แถลงข่าวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ

เรียน ท่านสื่อมวลชน ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ประกอบกับมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 แพ็กเกจ ได้แก่ แพ็กเกจกำลังใจ เราเที่ยวด้วยกัน พร้อมรับทราบการบริหารจัดการแนวทางการลงทะเบียนใช้สิทธิของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมดำเนินการโดย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารข้อมูล และความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ททท. จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์แถลงข่าว มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประไทย (ททท.) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวฯ (กำหนดการตามไฟล์แนบ) ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จากท่านด้วยเช่นเคย

2020-07-01 10:31:54 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

เรียน ท่านสื่อมวลชน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวแถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องโถง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก โดยมี รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานฯ