ปฏิทินงาน

วันที่ 10 ตุลาคม 61 “ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 5”

10 ต.ค. 2561

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงาน “ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ ๔”

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงเบียน / รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

๑๓.๓๐ น.

-

นางสาวอรไพริน  เลาหวัตนา  พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายภฤศ  พุทธนบ    ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุทัยธานี

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดกิจกรรมปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ ๔ และการประชาสัมพันธ์

            การจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

นายกฎษดา  ซักเช็ค  ประธานชมรมจักรยานอุทัยธานี 

กล่าวถึง  ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดงานและความพร้อมของงานฯ 

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๔.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------