ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2561 โครงการ CSR & SET in the Local “Local Life & Lean”

24 ต.ค. 2561

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวโครงการ CSR & SET in the Local “Local Life & Lean”

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๑

ณ โซน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชมการแสดงเปิดงานฯ

๑๔.๒๐ น.

-

ชมวีดิทัศน์เปิดตัวโครงการ CSR & SET in the Local

๑๔.๒๕ น.

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงานโครงการ CSR & SET in the Local “Local Life & Lean”

๑๔.๓๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการฯ

•  นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

•  นายนพเก้า  สุจริตกุล 

   ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  นายสมศักดิ์  บุญคำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

•  นางสาวหยาดทิพย์  ราชปาล

•  นายพิพัฒน์  วิทยาปัญญานนท์

•  นายกงพัฒน์  ศักดาพิทักษ์

๑๕.๐๐ น.

-

พิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๕.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว

 

-----------------------------------