ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 แถลงข่าวงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562

4 เม.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวงานเทศกาล เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

 

-

สัมภาษณ์ผู้แทนแต่ละจังหวัด ณ บูธจังหวัดตาก (แม่สอด) จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดระนอง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุโขทัย    

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

ชมสปอตโฆษณางานเทศกาลสงกรานต์

 

-

ชมการแสดงทางวัฒนธรรม ชุด “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ในวิถีชาติพันธ์”

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง สถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภาพรวมการจัดงานสงกรานต์ทั่วประเทศ

 

-

นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ 

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดตาก และการสนับสนุนการจัดงานพื้นที่สำนักงาน ททท. 

           ทั่วประเทศ

 

-

นายนพดล  ภาคพรต

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง การสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์ใน 2 พื้นที่เมืองรอง (จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดระนอง)

 

-

บันทึกภาพร่วมกันพร้อมแขกผู้มีเกียรติบนเวที

 

-

ชมการแสดงทางวัฒนธรรม ชุด “ไทย-เมียนมา ศรัทธาสองแผ่นดิน” (บริเวณหน้าอาคาร)

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์บริเวณ Photo backdrop

๑๕.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว