ปฏิทินงาน

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดงาน Amazing Premium Crafts

10 ส.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีเปิดงาน Amazing Premium Crafts

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ  สถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

 

๑๗.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๘.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

 

-

ชมการแสดงพิธีเปิดงาน Amazing Premium Crafts)

 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน Amazing Premium Crafts จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ สถานบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

• นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ 

  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• นางสาวสุขุมาล  ผดุงศิลป์   

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีและแขกผู้เกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ

 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ