ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แถลงข่าวความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวาระครบ ๖๐ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓

12 พ.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ในวาระครบ ๖๐ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ห้องรับรอง อาคาร ๓ ชั้น ๑๗ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับนำเข้าสู่การแถลงข่าวและแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าว

 

-

ชมวีดิทัศน์ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

ชมวีดิทัศน์ภาพยนตร์โฆษณา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร     ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  แนวทาง/ความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกัน ระหว่าง   

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

            ในวาระครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

-

นายสุเมธ  ดำรงชัยธรรม   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กล่าวถึง  แนวทาง/ความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกัน ระหว่าง

            บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

            ในวาระครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แลกเปลี่ยนของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกัน

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกภาพร่วมกัน

 

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

 

-

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ในวาระครบ ๖๐ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ห้องรับรอง อาคาร ๓ ชั้น ๑๗ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับนำเข้าสู่การแถลงข่าวและแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าว

 

-

ชมวีดิทัศน์ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

ชมวีดิทัศน์ภาพยนตร์โฆษณา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร     ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  แนวทาง/ความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกัน ระหว่าง   

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

            ในวาระครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

-

นายสุเมธ  ดำรงชัยธรรม   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กล่าวถึง  แนวทาง/ความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกัน ระหว่าง

            บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

            ในวาระครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แลกเปลี่ยนของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกัน

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บันทึกภาพร่วมกัน

 

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานบริเวณด้านหน้า Photo Backdrop