ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

ประธานกรรมการททท.รับรางวัลบุคคลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย..

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบรางวัลบุคคลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแก่ 5 บุคคลดีเด่น ทั้งผู้บริหาร อดีตผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและศิลปินแห่งชาติ ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 

วันที่ 26 มกราคม 2556 ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี โดยปีนี้ทางชมรมฯได้จัดงานมอบรางวัลบุคคลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นปีที่ 2

นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวว่า คณะกรรมการชมรมได้เล็งเห็นถึงบุคคลผู้ที่ทำงานอย่างโดดเด่นในวงการท่องเที่ยวไทย ท่ามกลางปัจจัยกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน แต่บุคคลเหล่านี้สามารถทำงานฝ่าวิกฤต ด้วยยุทธศาสตร์การบริหารงานอย่างรอบคอบ สร้างสรรค์ มุ่งมั่น และตั้งใจ จึงนำมาสู่การมอบรางวัลในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล และเป็นการจัดมอบรางวัลของชมรมเป็นปีที่ 2

นางสาธิตา โสรัสสะ รองประธานชมรมฯ กล่าวว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้เฟ้นหาบุคคลากรที่มีความโดดเด่นจริงๆ จนบทสรุปออกมาว่าผู้ที่ได้รางวัลคือ

1) นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.และประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปน. นับเป็นสตรีคนแรกในวงการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับเลือกให้เป็น 2 ประธานกรรมการองค์กรด้านท่องเที่ยวที่สำคัญ คุณเพ็ญสุดาเคยได้รับเลือกให้เป็นสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีนักบริหารดีเด่นรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2553 และเคยดำรงตำแหน่งอดีตรักษาการผู้ว่าการททท.ถึง 2 สมัย  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดเหตุการณ์สำคัญหลายประการในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง ซึ่งคุณเพ็ญสุดาได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถและความพยายาม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จนเป็นที่ประจักษ์ ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย

แนวนโยบายปัจจุบันยังสนับสนุนให้ ททท.เร่งส่งเสริมนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไป เน้นสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม ครีเอทีฟทัวริสซึ่ม ให้เติบโตในประเทศไทย ขณะเดียวโดยในส่วนของ สสปน. คุณเพ็ญสุดามุ่งแนวทางผลักดันเป็นองค์กรที่ส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา และ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือไมซ์ ให้เติบโตทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ ด้วยการทำงานแบบบูรณาการให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

2) นางพรศิริ มโนหาญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อดีตประธานคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(พาต้า)และอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อุทิศตนเพื่อการท่องเที่ยวไทยและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างคุณประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในภาพรวมเป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยกย่องให้เป็นนักบริหารดีเด่นจากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งเพื่อสร้างคุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

3  พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ผู้มองการท่องเที่ยวมากกว่าคำว่าเที่ยว ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานของรัฐขนาดเล็ก ที่มุ่งผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย นำเสนอแนวคิดใหม่ โค-ครีเอชั่น สร้างเสริมให้ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์  พยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยนโยบายการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของภาวะโลกร้อน และกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เชิดชูคุณค่าอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยวไทย ให้ผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริงได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม และยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม นำพาให้องค์กรได้รับผลคะแนนการปฏิบัติงานดีเยี่ยม 3 ปีซ้อน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

4) นายวรนันทน์  ชัชวาลทิพากร   ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2552 มีผลงานได้รับรางวัลจากสมาคมถ่ายภาพทั่วโลกประมาณ 1 พันรางวัล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลกจากสมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกาจากการจัดอันดับท๊อปเทนเป็นเวลาถึง 17 ปี และชนะเลิศยอดเยี่ยม การประกวดภาพถ่ายสไลด์สีนานาชาติทั่วโลก เหรียญทองจากสมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา จำนวน 86  ครั้ง  ภาพถ่ายเหล่านี้ยังได้ถ่ายทอดความงดงามของสถานที่จนทำให้ผู้พบเห็นอยากไปเยือน จึงถือได้ว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้อย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเมืองไทยได้เห็นภาพความสวยงามของเมืองไทย

5) นายดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ข้าราชการผู้เน้นแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลและกระแสผลประโยชน์เงินทุนใดๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในคืนวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน นำโดยนายดำรงค์ พิเดช การดำเนินการครั้งนั้นถือเป็นครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของกรมอุทยาน  โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานจากทั่วประเทศกว่า 4000 นาย ลงพื้นที่รื้อถอนรีสอร์ต จำนวน 9 แห่ง รวมพื้นที่ 1,857 ไร่ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานมีความสำคัญมากเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ นายดำรงค์ พิเดชจึงนับได้ว่าเป็นผู้ตระหนักถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน หรือกรีน ทัวริซึ่ม ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอันเป็นเทรนด์ของโลกในเวลานี้ 

ทั้งนี้โดยมีนายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ โดยนายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การคัดเลือกของนักข่าวสายท่องเที่ยวนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน และอยากให้ทุกคนมุ่งมั่นทำงานเพื่อภาคท่องเที่ยวไทยและเตรียมพร้อมรับมือของการรวมตัวของอาเซียนในอนาคต ตลอดจนผู้ได้รับรางวัลถือเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวไทยที่มั่นคง ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับบรรยากาศการจัดงานของชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือช.ส.ท.ในวันที่ 26 ม.ค.2556 จัดในบรรยากาศ Theme อาเซียน เพื่อต้อนรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยนักข่าวและนักเขียนสายท่องเที่ยวได้แต่งกายในชุดชาติต่างๆของอาเซียน พร้อมกับการร่วมกันขับร้องเพลง We are Unity ซึ่งหมายถึงการรวมตัวกันของอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวในอนาคต โดยการนำขับร้องของ “อาร์ท ถมยา” ศิลปินระดับอาเซียน นักร้องนำวง “Sing Out Asia” ซึ่งมีผลงานเพลงมากมาย ล่าสุดยังทำเพลง “มหัศจรรย์เมืองไทย” ให้แก่ททท.

สอบถามข้อมูล 081-81728085

 

แสดงผล 19 ครั้ง