ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. รายงานผลการจัดงาน TTM+ 2015 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงานสรุปผลการจัดงาน  TTM+ 2015 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2558  ว่ามีจำนวนผู้ซื้อจาก 53 ประเทศ รวมจำนวน 388 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 45 ราย แสดงถึงทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศที่มีผู้ซื้อเข้าร่วมงานมากที่สุด ยังคงเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และอินเดีย

สำหรับจำนวนผู้ขายที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในปีนี้มีจำนวน 374 ราย  โดยร้อยละ 73 ของจำนวนผู้ขายทั้งหมดในปีนี้ยังคงอยู่ในกลุ่มโรงแรม และรีสอร์ท และมีผู้ขายจากกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เข้าร่วมงานจำนวน 14 ราย ใกล้เคียงกับการจัดงานปีที่ผ่านมา

ในภาพรวมตลอดวันนี้ ผู้ขายมีจำนวนนัดหมายกับผู้ซื้อเฉลี่ย 30 นัดหมายต่อราย  จากการสอบถามทราบว่าร้อยละ 43 ของผู้ขาย คาดว่าผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ จะทำให้ได้ยอดขายที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สินค้าที่ผู้ซื้อให้ความสนใจเป็นพิเศษภายในงานมากที่สุดตามลำดับ คือ Hotel & resort, Tour Operator/ Travel Agent, Ecotourism, Wedding & Honeymoon, Health & Wellness และ Experience Thainess  โดยที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังแสดงความสนใจสินค้าท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ GMS และเกือบทั้งหมดให้ความเห็นว่าประเทศไทยเหมาะสมที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งของอนุภูมิภาคนี้  

จากการสำรวจความคิดเห็นทำให้ทราบว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายส่วนใหญ่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน TTM+ ในปีต่อไป

ททท. คาดว่าจากจำนวนผู้ซื้อเข้าร่วมงานที่เพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทยจากการจัดงานนี้ รวมถึงการกลับมาเชื่อมั่นในประเทศไทยหลังสถานการณ์วิกฤตทางการเมืองในปีที่ผ่านมา

   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำนวนผู้ซื้อจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมงานมากถึง 45 ราย จาก 15 เมือง ซึ่งจะเป็นโอกาสเปิดช่องทางการตลาดให้ผู้ขายจากประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  และจากสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่เคยเข้าร่วมงาน TTM+ มาแล้ว ยังตอกย้ำโอกาสทางธุรกิจของไทยในเวทีนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องในปี 2015 - 2016 ในอนาคตหากสามารถคงผู้ซื้อและผู้ขายรายเดิม (Retention strategy) และเพิ่มรายใหม่ให้มากยิ่งขึ้น (New acquisition strategy) จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับงาน TTM+ มากยิ่งขึ้น

แสดงผล 39 ครั้ง