ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมภิบาล ปี 2558 ทำดีได้ดี ทำชั่ว...ไม่กลัวรึไง” พร้อมนำองค์กรเดินหน้าสู่ธรรมาภิบาลอย่างเต็มรูปแบบ

     วันนี้ (21 กันยายน 2558) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล ททท. ปี 2558 ภายใต้แนวคิด ทำดีได้ดี ทำชั่ว...ไม่กลัวรึไง?” จัดงานสัมมนาและนิทรรศการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมภิบาล เพื่อนำองค์กรเดินหน้าสู่ธรรมภิบาลอย่างเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2558

     นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance: CG) นับเป็นหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่สำคัญ หมายถึงการปกครองและการบริหารบนพื้นฐานของหลักธรรม ความดี และความถูกต้อง ในฐานะที่ ททท. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับในสังคม

     สำหรับหลักสำคัญที่ ททท. ถือเป็นเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมี 7 ประการ ได้แก่ 1.ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 2. ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3.การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 5.การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 6. การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินงาน 7.การมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งนับจากนี้ไป ททท. จะเดินหน้าสู่ธรรมาภิบาลอย่างเต็มรูปแบบผ่านการดำเนินงานตามแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ททท. พ.ศ. 2558-2564 ต่อไป

     สำหรับกิจกรรมหลักภายในงาน “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมภิบาล ปี 2558 ทำดีได้ดี ทำชั่ว...ไม่กลัวรึไง” คือ การเสวนาในหัวข้อ “ทำดีได้ดี ทำชั่ว...ไม่กลัวรึไง?” โดยได้รับเกียรติจากพันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อาจารย์ภาส ภาสสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และนายวสวัต ชวลิตธำรง ผู้อำนวยการส่วนคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ดำเนินรายการโดยอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อาจารย์พิเศษคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

     นอกจากนี้ ททท. ยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ความหมายของหลักธรรมาภิบาล หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาลสถิติการร้องเรียนเรื่องราวการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 กันยายน 2558 บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีกด้วย

แสดงผล 27 ครั้ง