ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

มูลนิธิไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ กระตุ้นให้เยาวชนและชาวไทยทั่วไปตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของงานศิลปและวัฒนธรรมไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีค่า อันจะเป็นการเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของไทยในการช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์สามารถเป็นการแสดงสร้างสรรค์จากท่ารำนาฏศิลป์ไทย และการแสดงสร้างสรรค์จากการแสดง หรือการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งสะท้อนขนบประเพณีของพื้นบ้าน โดยคณะผู้เข้าประกวดสามารถส่งชื่อเข้าประกวดในนามสถานศึกษา สถาบัน ชมรม หรือคณะบุคคลทั่วไป โดยมูลนิธิไทยจะเปิดรับใบสมัครตั้งแต่กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดในการเข้าร่วมการประกวด และดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิไทย www.thailandfoundation.net และกระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th

แสดงผล 46 ครั้ง