ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ชูอัตลักษณ์ภาคอีสาน“ดินแดนมหัศจรรย์แห่งศาสนา”ชวนพุทธศาสนิกชนเสริมบุญ เจริญสติ ภาวนาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

 

ททท. ชูอัตลักษณ์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสาน “ดินแดนมหัศจรรย์แห่งศาสนา”ร่วมกับจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เทศบาลตาบลธาตุพนม เทศบาลตาบลท่าอุเทน และสภาวัฒนธรรมอาเภอท่าอุเทน จัดกิจกรรมบาเพ็ญภาวนางาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” ในวันเสาร์ที่ ๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เจาะตลาดผู้สูงวัยรวมทั้งขยายฐานไปยังตลาดกลุ่ม Gen X - Y ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้นิยมแสวงบุญและแสวงหาแก่นธรรมเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มจังหวัดภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น อันจะนาไปสู่การกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชน ต่อไป
นา

ททท. ชูอัตลักษณ์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสานดินแดนมหัศจรรย์แห่งศาสนาร่วมกับจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เทศบาลตาบลธาตุพนม เทศบาลตาบลท่าอุเทน และสภาวัฒนธรรมอาเภอท่าอุเทน จัดกิจกรรมบาเพ็ญภาวนางานบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมในวันเสาร์ที่ ๙วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เจาะตลาดผู้สูงวัยรวมทั้งขยายฐานไปยังตลาดกลุ่ม Gen X - Y ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้นิยมแสวงบุญและแสวงหาแก่นธรรมเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มจังหวัดภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น อันจะนาไปสู่การกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชน ต่อไป

 นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า รัฐบาลประกาศให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 เป็นการเน้นย้าให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนาประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนารายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน กิจกรรมสาคัญนี้ ประกอบด้วยการอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์รูปสาคัญแสดงธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ นาภาวนาตลอดทั้งคืนวันเสาร์ที่ จนถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ต่อด้วยกิจกรรมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวอาเภอ ธาตุพนม จะนาข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลมาประกอบอาหารให้คนที่เข้าร่วมงานได้ทาบุญตักบาตร สะท้อนอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย พลังศรัทธาของทุกภาคส่วนได้อิ่มบุญอิ่มใจ ผ่านงานบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมและขยายผลต่อยอดท่องเที่ยวเชิงศาสนาสักการะปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ได้ตลอดทั้งปี และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาไหว้พระธาตุตามวันเกิดในอาเภอต่าง ของจังหวัดนครพนม ได้อีกด้วย

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวอีสาน.com ททท. สานักงานนครพนม 0 4251 3490-1 และหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ 0 2936 2800

 

แสดงผล 47 ครั้ง