ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันร่วมมอบขวดพลาสติก เพื่อแปรรูปขยะเป็นเส้นใย ก่อนนำไปทอ เป็นผืนผ้าต่อไป

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คุณพิมพิงฟ้า โชคระพิณภัสส์ อารยา รองผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง  นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้แทนในนามบริษัท พีทีที โกลบอล      เคมิคอล จำกัด (พีทีทีจีซี) และผู้แทนมูลนิธิอีโคอัลฟ์ (Ecoalf Foundation) ร่วมกันรับมอบขยะขวดพลาสติก PET (Polyethylene terephthalate) ล็อตแรก จำนวนประมาณ 10 ตัน จากเกาะเสม็ดและตำบลเพ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand พร้อมทั้งนำไปส่งมอบให้กับบริษัท อังไถ่ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลซึ่งเป็นพันธมิตรในโครงการ เพื่อแปรรูปขยะเป็นเส้นใย ก่อนนำไปทอ    เป็นผืนผ้าต่อไป

สำหรับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand นั้น เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (พีทีทีจีซี) และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ (Ecoalf Foundation) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลของไทย และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึก สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ชุมชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ฯลฯ ในการร่วมกันรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ โดยการนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยคุณภาพสูง และผลิตเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการออกแบบอย่างร่วมสมัย สามารถนำกลับมาใช้ได้ ถือได้ว่าเป็นการยกระดับมากกว่า Recycling แต่เป็นการ Upcycling โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 3 ปี (ระหว่างปี 2560-2562)

แสดงผล 39 ครั้ง