ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

เชียงใหม่เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “Open Chiang Mai to The Next Pages” พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวชาวไทย 1 ต.ค. นี้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ “Open Chiang Mai to The Next Pages” พร้อมด้วยนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และเเปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเพื่อประกาศถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและกลุ่มชาวต่างชาติพำนักในประเทศไทย (Expat) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เพื่อฟื้นฟูบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศสอดรับกับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงปลายปี ณ สนามกอล์ฟซัมมิทกรีนวัลเล่ย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

นายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างมาก มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งที่พัก แหล่งท่องเที่ยว อากาศที่เย็นสบาย  ทั้งนี้ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศ (ฉบับที่ 31) เรื่องแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพิ่มเติม ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถผ่อนผันไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ ในกรณีเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโควิด-19 ไม่เกิน 3 เดือน นับจากการรักษาสิ้นสุด โดยแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ ผู้ที่มีผลตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถขอผ่อนผันยกเว้นไม่กักตัว 14 วัน ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโควิด-19 ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ รายงานตัวต่อเจ้าหน้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ปัจจุบันการบริหารการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วอยู่ที่ 650,646 คน คิดเป็นร้อยละ 51.59 จากจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,261,223 คน ( ข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ) นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบและศึกษามาตรการเดินทางเข้า – ออกจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทางเว็บไซต์ www.chiangmai.go.th/covid19/procedure.html หรือ  https://www.facebook.com/chiangmaihealth

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และเปซิฟิกใต้ ททท. เปิดเผยถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาและเติบโตของเมืองเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ มีศักยภาพภาพด้านเศรษฐฏิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น จากสถิติปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากท่องเที่ยว 109,057 ล้านบาท ถือเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จากจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 10.82 ล้านคน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย 7.44 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3.37 ล้านคน ด้วยความพร้อมของพื้นที่ในการกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เข้มแข็ง การกระจายวัคซีนภายในพื้นที่ และฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปลายปีที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสบรรยากาศภูมิอากาศที่เย็นสบาย ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและชาวเชียงใหม่ กำหนดเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเร่งฟื้นฟูรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ยืนหยัดได้ย่างเข้มแข็ง นำไปสู่การเป็น High-Value and Sustainable Tourism ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ

โดยระหว่างนี้ ททท. ได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ 2  โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” โดยเริ่มเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com และสามารถเริ่มจองที่พักผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 จำนวน 2,000,000 สิทธิ์ จำกัดคนละ 15 สิทธิ์ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เพื่อกระตุ้นการเดินทางข้ามจังหวัด สร้างบรรยากากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จากการนำเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 1,000,000 สิทธิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 โดยประชาชนต้องติดต่อผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรงเพื่อจองแพ็กเกจทัวร์ ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 40% ไม่เกิน 5,000 บาท และผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 พร้อมกันได้  

ทั้งนี้ ในปี 2564 ททท. คาดการณ์แนวโน้มว่าประเทศไทยจะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อยู่ที่ 625,700 ล้านบาท แบ่งเป็นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.2 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 85,000 ล้านบาท ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ 100 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 540,700 ล้านบาท

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า จากวิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ โดยหยิบยกอัตลักษณ์ของการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  ศิลปะท้องถิ่น เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับชุมชน โดยส่งเสริมความร่วมมือกันของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนผ่านกิจกรรมและโครงการด้านการท่องเที่ยว ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ข่วงประตูท่าแพ  โครงการนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก โครงการเมืองใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นต้น

สำหรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานในหลายภาคส่วน ได้แก่ 1) การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า (Moderna) จำนวน 100,000 โดส สำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ 5 กลุ่มเปราะบาง งบประมาณ 110 ล้านบาท 2) มอบชุดตรวจเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit : ATK ) จำนวน 10,000 ชุด ให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 4) ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน รวมถึงลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ   อันดีต่อมาตรการจังหวัด และ 5) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่มีงานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายชุมชน ร่วมจัดงานเทศกาลที่น่าสนใจ งานประเพณีที่คุณคุณค่าและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ เชียงใหม่ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal เพื่อความสุขและความมั่นใจของนักท่องเที่ยว เรามีทั้งงานที่งามด้วยแสงไฟจากผางประทีป ในช่วงประเพณียี่เป็ง ในเดือนพฤศจิกายนนี้  งามสีสันและไม้ดอกที่บานสะพรั่ง ในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ และอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญและสวยงามมากของจังหวัดเชียงใหม่คือประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ จะจัดอย่างสวยงามและคงคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเพณีล้านนาให้เป็นอัตลักษณ์ของงานเชียงใหม่ เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง เชียงใหม่ยังมีกิจกรรม เทศกาลเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ตลอดปี โดยการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการความปลอดภัย มีการรณรงค์ให้ประชาชนที่มาร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานทุกคน

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ ทั้งด้านของผู้ประกอบการ ภาพรวมของการกระจายวัคซีน มาตรการควบคุมดูแลพื้นที่ด้านปลอดภัยและสุขอนามัย รวมไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจของเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินต่างๆ ทั้งถนนราชดำเนิน ถนนวัวลาย ย่านไนท์ บาซาร์ ถนนนิมมานเหมินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้ Model Blue Zone เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ให้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาสัมผัสกับเสน่ห์บรรยากาศของความเป็นเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งกว่าเดิม ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งยังสะท้อนมิติใหม่ๆ ของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม อาทิ ผู้รักหลงรักกาแฟ Café Hopping กลุ่ม Workation กลุ่ม Digital Nomad ผู้ที่ต้องการมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ชุมชน ศิลปะ ดนตรี หรือสถานที่ทำกิจกรรมทางกีฬา

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันความพร้อมในการเปิดบ้านเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวพี่น้องชาวไทย และกลุ่ม Expat ในการกลับมาเป็นเจ้าบ้านที่ดีและน่ารักด้วยเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่และชาวเชียงใหม่ ภายใต้ Open Chiang Mai to The Next Pages ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5324 8604-5 และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ได้ทาง Facebook : TAT Chiang Mai และ LINE : @TATChiangmai

แสดงผล 578 ครั้ง